Преглед на файлове

nixbld: support yubikey+password 2FA

tecpak
Sebastien Bourdeauducq преди 9 месеца
родител
ревизия
771b91f4f3
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      nixbld-etc-nixos/configuration.nix

+ 6
- 0
nixbld-etc-nixos/configuration.nix Целия файл

@@ -29,6 +29,12 @@ in

security.apparmor.enable = true;

security.pam.yubico = {
enable = true;
id = "49094";
control = "required";
};

networking = {
hostName = "nixbld";
firewall = {


Loading…
Отказ
Запис